Namibia und Botswana 2019, Teil 7 -
                                       Im Savuti Chobe Natioalpark (2. Teil)